You will like also

SASHIMI SALMON
SASHIMI SALMON

6 PIESCES/CODE: SC1

SASHIMI SABA
SASHIMI SABA

6 PIESCES/CODE: SC1A

SASHIMA TUNA
SASHIMA TUNA

6 PIECES/CODE:SC2

OCTOYUS SASHIMI
OCTOYUS SASHIMI

6 PIESCES/CODE: SC2A

ASSORTE SASHIMI
ASSORTE SASHIMI

25 PIECES/CODE: SC3A

ASSORTE TUNA+SALMON
ASSORTE TUNA+SALMON

15 PIESCES/CODE:SC4

NISSAN YELLOW
NISSAN YELLOW

6 PIECES/CODE: SC5

NISSAN RED
NISSAN RED

6 PIESCES/CODE: SC5A

BLACK GRAGON TEMPURA
BLACK GRAGON TEMPURA

8 PIESCES/CODE:SC6

ASSORTE SASHIMI
ASSORTE SASHIMI

15 PIESCES/CODE:SC7

HOKKIGAI .
HOKKIGAI .

15 PIESCES/CODE:SC8

SCALLOP
SCALLOP

6 PIESCES/CODE: SC8A

GYOSA
GYOSA

6 PIESCES/CODE:SC9

GRAGON ROLL
GRAGON ROLL

6 PIESCES/CODE:SC10

KIWI SUNRISE
KIWI SUNRISE

8 PIESCES/CODE: SC11

MONACO ROLL
MONACO ROLL

6 PIESCES/CODE: SC11A

MIAMI .
MIAMI .

8 PIESCES/CODE:SC12

TIGER ROLL
TIGER ROLL

8 PIECES/CODE: SC13

EGG EBIKO SHRIMP
EGG EBIKO SHRIMP

8 PIESCES/CODE:SC14

FRESH ROLL
FRESH ROLL

8 PIECES/CODE:SC15

RED TIGER
RED TIGER

8 PIESCES/CODE: SC19

TOP TUNA SPICY
TOP TUNA SPICY

8 PIECES/CODE:SC20

TOP SALMON CHESSE COOK 50%
TOP SALMON CHESSE COOK 50%

8 PIESCES/CODE: SC21

TOP SALMON COOK 50%
TOP SALMON COOK 50%

8 PIECES/CODE: SC22

TOP SALMON TUNA
TOP SALMON TUNA

8 PIESCES/CODE: SC23